Лист голові НБУ щодо розбіжностей між підзаконними актами Національного банку України від 09.07.2014

Лист голові НБУ

Від імені банків членів платіжних систем бажаємо плідної роботи з реформування фінансового сектору України.

Додатково до нашого запита № 4-05/2-14 від 30.04.2014р. звертаємось до Вас з питання встановлених нормативами Національного банку України обмежень застосування громадянами валютних платіжних карток закордоном.

Починаючи з квітня 2014 року Національний банк України звертає увагу банків-членів платіжних систем на те, що дія п.2 Постанови НБУ № 245 від (з 01.06.2014р. — п.2 Постанови № 328 від 30.05.2014р.), у частині обмеження проведення переказів з рахунків фізичних осіб в іноземній валюті за рубіж, поширюються в т. ч. на операції з оплати товарів і послуг із застосуванням платіжних карток.

Національний банк України також наголошує, що зазначені вище норми Постанов НБУ № 245 від 29.04.2014 та № 328 від 30.05.2014р. є нічим іншим ніж уточненням та доповненням загального порядку переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007р. № 496 (далі — Правила). Згідно пункту 1.2 Правил одним з видів переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями є перекази на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання, що нібито безпосередньо поширюється на операції з оплати товарів і послуг із застосуванням платіжних карток.

Національним банком України зазначається, що в разі не здійснення банками контролю ТА не встановлення обмежень, в частині безготівкових карткових операцій клієнтів, встановлених зазначеними вище Постановами НБУ, а також в разі переказу іноземної валюти за межі України з рахунків фізичних осіб- резидентів, операції за якими здійснювались з використанням спеціальних платіжних засобів у сумах, що в еквіваленті перевищують 15 000 гривень в один операційний день без підтвердних документів, при проведенні перевірок Національний банк буде штрафувати комерційні банки. Як приклад наводиться акт перевірки № 09-104/15БТ від 21.05.2014, яким зафіксовано, що комерційний банк нібито вчинив порушення валютного законодавства.

Таким чином склалася наступна ситуація:
— норми валютного законодавства, які діють в Україні з 29.12.2007р., вступили в конкуренцію та протиріччя з нормами спеціального платіжного законодавства після прийняття Постанов № 245 від 29.04.2014р., № 328 від 30.05.2014 р.;
— Національний банк України поширив норми зазначених вище Постанов на перекази з використанням спеціальних платіжних засобів (платіжних карток), не зважаючи на загальні принципи цивільного законодавства, якими передбачено, що спеціальне (в цьому випадку, платіжне) законодавство має пріоритет над загальним, в процесі регулювання відповідних правовідносин.

Так, наприклад, пункт 1.3 Правил (Постанова № 496) передбачає подання до банку платіжного доручення, заяви на переказ готівки або документу відповідної платіжної системи на відправлення переказу, в той час як відповідно до статті 21 Закону України від 05.04.2001р. № 2346-111 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі — Закон) використання держателем спеціального платіжного засобу є окремою формою ініціювання переказу, що передбачає спеціальне правове регулювання. На виконання Закону прийнято Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (затверджене Постановою Правління Національного банку Україци 30.04.2010 N 223 (далі — Положення № 223). Саме пунктом 7.2 цього Положення, яке є спеціальною нормою для врегулювання відносин, що виникають під час використання спеціальних платіжних засобів, встановлено, що форми документів за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів установлюються правилами платіжних систем і повинні містити обов’язкові реквізити, установлені цим Положенням. Таким чином, для операцій із застосуванням спеціальних платіжних засобів Верховна Рада України та НБУ передбачили додаткову спеціальну форму ініціювання переказу та окреме регулювання, що в т. ч. пов’язано з особливостями застосування платіжних карток, як універсального міжнародного платіжного засобу.

Крім того, Національний банк України пунктом 9.4 Положення № 223, встановив, що:
— зобов’язання банку, що виникають у зв’язку з організацією безготівкових розрахунків за спеціальними платіжними засобами з платіжною організацією платіжної системи, є власними зобов’язаннями банку перед цією платіжною організацією;
— кошти, які списані з рахунку користувача або відшкодовані на користь емітента за здійснені користувачем операції з використанням спеціальних платіжних засобів, є коштами емітента;
— користувачі мають зобов’язання перед емітентом за здійснені операції з використанням спеціальних платіжних засобів у валюті рахунку та в порядку, установленому договором.

Суб’єктний склад учасників правовідносин (платник — власник рахунку та отримувач), дії яких регулюються Постановами НБУ № 245 від 29.04.2014 p., № 328 від 30.05.2014 p., № 496 від 29.12.2007р., є іншим ніж суб’єктний склад учасників правовідносин (платник — власник карткового рахунку, банк-емітент картки, платіжна система та розрахунковий банк платіжної системи, банк-еквайр, суб’єкт господарювання — отримувач платежу із використанням платіжної картки), дії яких регулюються Положенням № 223.

Національний банк України, по суті, вимагає кожну операцію із застосуванням платіжної картки за межами України оформлювати як операцію в сфері зовнішньо-економічної діяльності. 1 кожний платіж із застосуванням картки супроводжувати укладанням письмової угоди між отримувачем платежу (іноземним суб’єктом господарювання) і фізичною особою- громадянином
України або банком-емітентом картки. Це не є операційно можливим, протирічить функціональним особливостям використання платіжних карток в сучасному глобальному середовищі та може стати причиною запитів МВФ до Уряду та НБУ, в разі відповідних запитів резидентів США (Visa Inc., MasterCard Inc.) До Міжнародного валютного фонду.

Глибоко непокоїть також факт поширення такого «валютного регулювання» на можливість банків реєструвати в НБУ Договори про їх участь в платіжних системах. Згідно з п. З Постанови Національного банку України № 43 від 04.02.2014р. опрацювання та погодження документів, що подаються до Національного банку України віднедавна здійснюється в т. ч. і Генеральним департаментом грошово-кредитної політики, який гальмує візування документи комерційних банків, посилаючись на те, що схема розрахунків, в рамках їх участі в платіжних системах Visa Inc., MasterCard Inc., не відповідає постановам 245 від № 328 від 30.05.2014 p., № 496 від 29.12.2007р.

Ми впевнені, що Національний банк України розглядає питання безперешкодного безготівкового використання клієнтами платіжних карток, як надзвичайно важливе для банківської системи України. Адже обмеження в безготівкових розрахунках по картках закордоном призведе до зняття готівкових коштів з рахунків в Україні, зростання купівлі та подальшого використання готівкової іноземної валюти. Наслідком цього стане не тільки значне скорочення комісійного доходу банків, а й додатковий вплив на курс національної валюти, що негативно вплине на стан банківської системи та її ліквідність.

З врахуванням листа 29-208/33792 від 27.06.2014р., яким Національний банк України відповів на депутатський запит з порушеного нами питання та підтвердив необхідність негайного врегулювання цієї проблеми, просимо Національний банк України внести доповнення в підпункт 2 пункту 1 Постанови № 328 та передбачити, що зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:
використання держателем спеціального платіжного засобу для ініціювання переказів в іноземний валюті, що здійснюються громадянами для безготівкової оплати товарів та послуг нерезидентам.

Просимо Вас також звернути увагу Генерального департаменту грошово-кредитної політики про доцільність візування документів комерційних банків, для реєстрації Національним банком України Договорів про їх участь в платіжних системах з врахуванням того, що схема операцій клієнтів та розрахунків, в рамках участі банків в платіжних системах Visa Inc., MasterCard Inc., тощо не протирічить Постановам № 328 від 30.05.2014 p., № 496 від 29.12.2007р.

З повагою,
Директор Асоціації Член Громадської Ради НБУ О. Карпов

Лист голові НБУ від 09.07.2014

Вам также будет интересно:

Глава ЕС3 Europol Стивен Вилсон продлил представительство ЕМА в группе советников

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?

Заседание

Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні