Правління НБУ прийняло Постанову № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»

Національний Банк України

05 листопада 2014 р. Правління Національного банку України прийняло ПОСТАНОВУ № 705 Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Документ готувався протягом 2013 року, але з причини неодноразових змін керівництва НБУ був завізований всіма членами правління тільки в листопаді 2014 року.

Найважливішими для клієнтів та учасників ринку нововведеннями стали наступні:

Терміни та загальні положення

Додано термін система електронної торгівлі (комерції) — сукупність правил, процедур і програмно-технічних засобів, використання яких дає змогу користувачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, подати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг), що встановлено, що Банк має право здійснювати емісію електронних платіжних засобів та/або еквайринг на підставі внутрішньобанківських правил, які затверджує орган управління банку.

Внутрішньобанківські правила серед іншого повинні містити важливі для клієнтів положення:

— порядок здійснення платіжних операцій, нарахування комісійної винагороди та процентів за користування емітентом коштами користувача;

— порядок установлення курсу купівлі-продажу, обміну іноземної валюти під час здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів;

— порядок забезпечення банком захисту інформації та вжиття інших заходів безпеки під час здійснення користувачами операцій з використанням електронного платіжного засобу, відповідальність за їх порушення;

— порядок подання користувачем повідомлення та/або заяви про втрату електронного платіжного засобу та/або платіжних операцій, які не виконувалися користувачем, і внесення електронного платіжного засобу до стоп-списку та його вилучення;

— порядок погашення в національній валюті від’ємного залишку за рахунком користувача, який виник під час здійснення платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів;

— перелік можливих нештатних ситуацій, що можуть виникати під час здійснення користувачем операцій з використанням електронних платіжних засобів, процедури інформування користувача про такі операції та порядок їх завершення;

Встановлено, що вимоги платіжної організації щодо участі в платіжній системі та правила платіжної системи мають відповідати законодавству України та не повинні містити дискримінаційних організаційних, фінансових та технічних обмежень, що забезпечує конкуренцію між платіжними системами за право співпрацювати з українськими банками.

В розділі II. Емісія електронних платіжних засобів

Встановлено, що Банк зобов’язаний під час видачі електронного платіжного засобу надати користувачу примірник договору, правил користування електронним платіжним засобом та тарифів банку на обслуговування електронного платіжного засобу. В договорі серед іншого повинні міститися важливі для клієнтів положення:

— інформацію про ліміти та/або обмеження за операціями з використанням електронного платіжного засобу або платіжних додатків, реалізованих в електронному платіжному засобі (за наявності);

— порядок розгляду спорів;

— право банку зупиняти платіжні операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму відповідно до вимог законодавства України;

— право банку на час встановлення правомірності переказу зупиняти зарахування коштів на рахунок користувача у разі надходження від банку-ініціатора повідомлення про неналежний переказ коштів;

В разі змін в Договорі Банк зобов’язаний надіслати користувачу повідомлення про такі зміни не пізніше ніж за 30 календарних днів, а користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. При цьому, зміни є погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить банк про розірвання договору.

Банк зобов’язаний повідомити користувача про закінчення терміну дії його електронного платіжного засобу, не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення терміну його дії в спосіб, передбачений договором. А також про те, що клієнт має право закрити рахунок та про комісійну винагороду, яка може стягуватися емітентом за обслуговування цього рахунку, якщо в користувача немає більше діючих електронних платіжних засобів, емітованих до цього рахунку.

НБУ встановив, що емітент не має права емітувати додатковий електронний платіжний засіб фізичній особі-нерезиденту, якщо власником рахунку є резидент, та/або фізичній особі-резиденту, якщо власником рахунку є нерезидент.

НБУ встановив, що Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких банківських продуктів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов’язаної особи банку як обов’язкову умову надання електронного платіжного засобу.

В розділі III. Здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів

Встановлено, що на території України дозволяється видача готівки в іноземній валюті через каси уповноважених банків-емітентів за електронними платіжними засобами користувачів, яким емітенти відкрили рахунки в іноземній валюті, а також через каси уповноважених банків-еквайрів за електронними платіжними засобами, що емітовані нерезидентами.

Встановлено, що Видача за електронними платіжними засобами готівки через банківські автомати самообслуговування (далі — банкомат) у межах України здійснюється в гривнях, а через банкомати уповноважених банків-емітентів — у гривнях або у валюті рахунку, до якого емітований електронний платіжний засіб.

Встановлено, що Постачальник платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачу інформацію про комісійну винагороду за платіжні послуги.

Банк зобов’язаний на вимогу користувача надати інформацію про курс купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти, який застосовувався під час здійснення операції з використанням електронного платіжного засобу.

Постачальник платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачам інформацію про виконані ними платіжні операції безкоштовно.

Користувач та емітент мають право домовитися і передбачити в договорі оплату за отримання додаткової інформації або інформації, що надається частіше ніж один раз на місяць.

В розділі IV. Особливості емісії мобільних платіжних інструментів і здійснення операцій з їх використанням

Встановлено, що Банк має право здійснювати емісію електронних платіжних засобів у вигляді мобільного платіжного інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, передбачених правилами платіжної системи, відповідно до умов договору та вимог цього Положення.

Встановлено, що мобільний платіжний інструмент може бути реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншому бездротовому пристрої користувача (далі — мобільний пристрій), що обслуговує оператор телекомунікацій.

Встановлено, що Мобільні платежі здійснюються користувачами за банківськими рахунками.

В розділі V. Еквайринг із використанням електронних платіжних засобів

Встановлено, що Торговець має право за погодженням з еквайром(ами) самостійно придбавати платіжні пристрої, що відповідають технічним (функціональним) вимогам і вимогам безпеки, які встановлюються для такого обладнання еквайром(ами), процесинговою установою та платіжною організацією платіжної системи.

Всупереч п.14.19 Закону України «Про платіжні системи та перказ коштів в Україні» встановлено, що Еквайри мають забезпечувати торговцю можливість установлення одного платіжного пристрою, який приймає електронні платіжні засоби як мінімум трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України, з правом вільного вибору його типу та умов використання (купівлі/оренди) за умови, що він відповідає вимогам еквайра, процесингової установи і може використовуватися на основі операційної сумісності.

Це норма не буде діяти, в звязку з тим, що Законом такий обов’язок для банків НЕ передбачений.

Встановлено, що Торговець зобов’язаний здійснювати операції з використанням електронного платіжного засобу лише в присутності користувача, якщо інше не узгоджено з користувачем або не передбачено правилами платіжної системи для окремих видів операцій.

Встановлено, що Еквайр зобов’язаний забезпечувати проведення платіжних операцій найбільш безпечним способом для відповідного електронного платіжного засобу. Це означає, що в разі коли ваша контактно-безконтактна чіпова картка не була обслугована через безконтактний або контактний інтерфейс, а була прокатана магнітна стрічка, на еквайра має сенс скаржитись керівництву НБУ.

Встановлено, що Торговець має право відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу в порядку, установленому договором з еквайром, у т.ч. разі відсутності підпису на електронному платіжному засобі, якщо це передбачено правилами платіжної системи. Зазначене правило розповсюджується на 100% карток, які емітовані українськими банками. Відповідно, не підписані картки мають вилучатися, а персони які їх застосовують мають передаватися до органів МВС для встановлення особи.

В розділі VI. Загальні вимоги до безпеки здійснення платіжних операцій та управління ризиками

Встановлено, що використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається.

Встановлено, що Банк зобов’язаний у спосіб, передбачений договором:

— реєструвати та протягом строку, передбаченого законодавством України для зберігання електронних документів, зберігати інформацію, що підтверджує факт інформування банком користувача та користувачем банку.

— Банк у разі невиконання обов’язку з інформування користувача про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу несе ризик збитків від здійснення таких операцій.

Встановлено, що Користувач відповідно до умов договору зобов’язаний надати банку інформацію для здійснення контактів з ним, а банк зобов’язаний зберігати цю інформацію протягом дії договору.

Обов’язок банку щодо повідомлення користувача про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача є виконаним у разі:

інформування банком користувача про кожну здійснену операцію відповідно до контактної інформації, наданої користувачем;

відмови користувача від отримання повідомлень банку про здійснені операції з використанням електронного платіжного засобу користувача, про що зазначено в договорі.

Встановлено, що Користувач зобов’язаний контролювати рух коштів за своїм рахунком та повідомляти емітента про операції, які не виконувалися користувачем.

Встановлено, що Користувач Користувач після виявлення факту втрати електронного платіжного засобу та/або платіжних операцій, які він не виконував, зобов’язаний негайно повідомити банк або визначену ним юридичну особу в спосіб, передбачений договором. До моменту повідомлення користувачем банку ризик збитків від здійснення операцій та відповідальність несе користувач, а з часу повідомлення користувачем банку ризик збитків від здійснення операцій за електронним платіжним засобом користувача несе банк.

Встановлено, що Емітент у разі здійснення помилкового або неналежного переказу, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися, після виявлення помилки негайно відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.

Встановлено, що Емітент у разі повідомлення користувачем про незавершену операцію з унесення коштів через платіжні пристрої банку-емітента на рахунки, відкриті в банку-емітенті, після подання користувачем емітенту відповідного документа, що підтверджує здійснення цієї операції, негайно зараховує зазначену в цьому документі суму коштів на відповідний рахунок.

Встановлено, що Банк зобов’язаний розглядати заяви у строк, установлений договором, але не більше строку, передбаченого Законом України «Про звернення громадян».

Строки встановлення емітентом правомірності переказу та повернення на рахунок користувача попередньо списаного неналежного переказу визначені пунктом 37.2 статті 37 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Встановлено, що Залишок коштів на рахунку в разі втрати електронного платіжного засобу або закінчення терміну його дії, а також розірвання чи припинення дії договору за дорученням власника рахунку перераховується на інші рахунки або видається готівкою з дотриманням термінів, установлених правилами платіжної системи та договором.

В розділі VII. Загальні правила документообігу

за операціями з використанням електронних платіжних засобів

Встановлено, що щомісячна виписка про платіжні операції за договором має надаватися безкоштовно.

Виписка про рух коштів за рахунком може надаватися власникові рахунку в банку, надсилатися поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через банкомат тощо.

В розділі VIII. Агентська та посередницька діяльність (аутсорсинг), процесинг

Встановлено, що процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів на території України здійснюється процесинговими установами-резидентами. Це означає що певна кількість банків має протягом 6 місяців перевести операції до іншого процесингу або припинити надання послуг клієнтам, що свідчить про відсутність економічної логіки в зазначеному рішенні НБУ.

В розділі X. Моніторинг і контроль за операціями з використанням електронних платіжних засобів

Встановлено, що емітент за результатами моніторингу має право серед іншого ухвалити рішення про:

— зупинення або припинення здійснення операцій з використанням певного електронного платіжного засобу;

— вилучення певного електронного платіжного засобу, якщо це передбачено правилами платіжної системи;

— проведення в разі потреби додаткової перевірки ПІНу;

— здійснення еквайром та/або торговцем додаткової ідентифікації користувача шляхом перевірки його документів;

— установлення за погодженням з користувачем лімітів та/або обмежень на певні види операцій.

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне

Europol-Press-Release

Не піддавайтесь на кіберпровокації: тримайте цифрове життя під контролем!